ਨਵੀਂ ਵਿਆਹੀ ਨੂੰਹ

ਘੁੱਟੇ ਲੱਤਾਂ ਸੱਸ ਦੀਆਂ

ਜੇਠਾਨੀ ਤੱਕੇ ਮੂੰਹ

ਸੰਜੇ ਸਨਨ