ਸੁਭਾ ਸਵੇਰੇ…

ਚੂੜੇ ਵਾਲ਼ੀ ਧਾਰ ਕੱਢੇ

ਬਾਲਟੀ ਝੱਗੋ ਝੱਗ 

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ