ਛਿਪਦਾ ਸੂਰਜ

ਲਾਲ ਹੋਈ ਗਰਦ ‘ਚੋਂ ਉੱਠੇ

ਟੱਲੀਆਂ ਦੀ ਟੁਣਕਾਰ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾ