ਪੂਰਬ ਵਿਚ

ਸਤਰੰਗੀ ਪੀਂਘ…

ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਕਿਣ-ਮਿਣ

ਸੁਵੇਗ ਦਿਓਲ