ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭਿਜਦਾ ਰਿਹਾ

ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗੜਗੜਾਹਟ ਨਾਲ

ਆਲ੍ਹਣਿਉਂ ਡਿਗ ਬੋਟ….

ਕੁਲਜੀਤ ਮਾਨ