ਘਰ ਆ ਪਰਤਿਆ

ਮਹਿੰਗੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ

ਪਰ੍ਹਾਉਣੇ ਦੇ ਨਾਲ

ਅਨੂਪ ਬਾਬਰਾ