ਪੂੰਗ ਤੈਰ ਰਹੇ

ਵਹਾ ਦੇ ਉੱਲਟ

ਪਾਣੀ ਪੇਤਲਾ ਪੇਤਲਾ

ਸੁਵੇਗ ਦਿਓਲ