ਸਰਦ ਰੁਤ-
ਸ਼ੀਸ਼ੇ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ
ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਨ

ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ