ਸਾਬਣ ਦੀ ਝੱਗ

ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਮਲੀਨ

ਕੁਝ ਦੂਰ ਚੱਲ ਕੇ

ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂਗਟ 

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ