ਪਹੁੰਚੇ ਚੱਕ ਕੇ

ਛਮ ਛਮ ਕਰਦੀ

ਤੋੜੇ ਗੰਦਲਾਂ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ