ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਖੇੜਾ
ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਬੁਝ ਗਏ
ਦੋ ਬੁਲਬੁਲੇ

ਚਰਨ ਗਿੱਲ