ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਖਾਣਾ

ਪਕਾ ਕੇ ਚੱਲੀ ਮਾਈ 

ਹਥ ਵਿਚ ਬੇਹੀ ਦਾਲ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ