ਖੁਸ਼ੀ ‘ਚ ਵੀ

ਗਮੀ ‘ਚ ਵੀ

ਨਦੀ ਵਗਦੀ ਰਹੀ

ਸੁਵੇਗ ਦਿਓਲ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ