ਬੰਦ ਅੱਖਾਂ 

ਖੁੱਲੇ ਹੱਥ

ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰਾ

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ