ਸਰਦ ਰਾਤ 

ਟਨ ਟਨ ਟਨ 

ਵਿਕੇ ਗਰਮ ਮੂੰਗਫਲੀ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ