ਨਕ ਦਾ ਕੋਕਾ 

ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਤਰੰਗੀ ਲਿਸ਼ਕੋਰ 

ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਾਲ 

ਮਨਦੀਪ ਮਾਨ