ਪਤਝੱੜ

ਭੂਰੇ ,ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਰਛਾਂਵੇਂ

ਖੜ੍ਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ