ਬਣੇ ਪਨੀਰ

ਭਾਰੀ ਪੱਥਰਾਂ ਥੱਲੇ

ਫਟਿਆ ਦੁੱਧ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾ