ਸੂਹੇ ਫੁੱਲ
ਕੰਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ
ਕੁਦਰਤੀ ਰੰਗ

ਧੀਦੋ ਗਿੱਲ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ