ਧੀ ਆਈ ਪਰਦੇਸੋਂ

ਸਰਦਲ ‘ਤੇ ਲਿਸ਼ਕੇ ਤੇਲ

ਬਗੀਚੇ ਅੰਦਰ ਫੁੱਲ

ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ