ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ
ਧੁੰਦ ’ਚ ਰਲਦਾ ਧੂੰਆਂ
ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੋਟੀ

ਨਿਰਮਲ ਬਰਾੜ