ਸਕੂਲ ਦਾ ਲਾਅਨ

ਰੌਲੇ ‘ਚ ਤੇਜ਼ ਤੇਜ਼ ਚੁਗੇ

ਇੱਕ ਚੱਕੀਰਾਹਾ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾ