ਉਚਾ ਪਰਬਤ
ਵਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਉੱਪਰ
ਉੱਡਦੇ ਬੱਦਲ

ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਚਹਿਲ