ਨਿੱਕੀ ਦੇਖੇ ਗਲੋਬ ‘ਤੇ 

ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਫਾਸਲਾ

ਡੈਡ ਦੇ ਘਰ ਦਾ

ਅਨੂਪ ਬਾਬਰਾ