ਜੋੜ ਚਰਖੇ

ਤ੍ਰਿਝੰਣ ਬੈਠੀਆਂ

ਛੋਪ ਪਾਉਂਦੀਆਂ

ਚਰਖੇ ਦੀ ਘੁਕਰ ਨਾਲ

ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗਾਉਂਦੀਆਂ

ਦੀਪੀ ਸੰਧੂ