ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਮਾਂ

ਭੂਆ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ 

ਅੱਧੋ-ਰਾਣਾ ਸੂਟ

ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੌਰਵੇ