ਬਿਰਧ ਬਾਬਲ–

ਲਿਫਿਆ ਲਿਫਿਆ

ਅੰਬੀ ਦਾ ਬੂਟਾ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ