ਸਨੋ ਵੇਖਦੀ…

ਯਾਦ ਕਰੇ

ਪਿੰਡ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਧੁੱਪ

ਅਨੂਪ ਬਾਬਰਾ