ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਝੁਮਕੇ 

ਕੰਨਾ ਪਿਛੇ ਟੰਗੇ 

ਘੁੰਗਰਾਲੀ ਲਿੱਟ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ