ਮਾਹੀ ਘਰ ਆਯਾ

ਚੁੰਨੀ ਤਿਲਕਦੀ ਜਾਵੇ 

ਬੁਲ੍ਹੀਂ ਵਰ੍ਹਦੇ ਹਾਸੇ

ਸੰਜੇ ਸਨਨ