ਕੰਧ ਤੇ ਔਂਸੀਆਂ
ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਨੈਣ
ਪੈਂਡਾ ਸਖਣਾ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ