ਢਲਦੀ ਸ਼ਾਮ…

ਮੈਲ਼ੇ ਲੀੜੈ ਲੂਸੇ ਚਿਹਰੇ

ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਡਾਂ

ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ