ਕੂਲਰ ਚੱਲੇ…

ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੋਲ ਟੰਗੀ 

ਝਾਲਰ ਵਾਲੀ ਪੱਖੀ 

ਮਹਿੰਦਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ