ਬਰਫ਼ ਝੱਖੜ…

ਤੱਤੀ ਤੱਤੀ ਚਾਹ

ਪ੍ਰੀਵਾਰ ‘ਚ ਬੈਠ

ਸੁਵੇਗ ਦਿਓਲ