ਨਿੱਘੀ ਸਵੇਰ
ਧੁੱਪ ‘ਚ ਖੇਡਣ ਬੱਚੇ ;
ਧੁੰਦ ਧੂੰਆਂ ਧੂੜ ਵੀ

ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾ