ਯਖ ਠੰਡੀ ਰਾਤ

ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਲਾਂ ਧੂਣੀ

ਜੋਗੀ ਗਾਵੇ ਵਾਰਾਂ

ਗੀਤ ਅਰੋੜਾ