ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ-

ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਣ ਤੁਰੀਆਂ

ਛਣਕਣ ਹਾਸੇ

ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ