ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰ

ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ 

ਕਢੇ ਕਣਕ ਚੋਂ

ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੌਰਵੇ

ਨੋਟ: ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ = ਕਣਕ ਵਿਚ ਉੱਗਿਆ ਨਦੀਣ।