ਚੜਿਆ ਸੂਰਜ 

ਖਿੜ੍ਹਿਆ ਦਿਨ

ਚਮਕਣ ਅੱਖੀਆਂ…

ਤੇਜਿੰਦਰ ਸੋਹੀ