ਜਾਲਾ ਲਾਹੁੰਦੀ ਦੀ

ਚੀਕ ਨਿਕਲ ਗਈ 

ਮਕੜੀ ਦੇਖਕੇ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਪੇਰਾ