ਅਧਿਆਪਕ ਘੂਰੇ

ਮੁੰਡਾ ਦੰਦ ਕਰੀਚੇ

ਭੁਲਿਆ ਪਹਾੜਾ

ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ