ਅੱਖੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ

ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਹਿੱਲੀਆਂ

ਪਲਕਾਂ ਸਿੱਲ੍ਹੀਆਂ

ਜ਼ੈਲਦਾਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ