ਠੰਡੀ ਯੱਖ ਸਵੇਰ 

ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਘਸਾ 

ਕਰੇ ਓਹੋ ਹੋ..ਹੋ..ਹੋ

ਹਰਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ