ਬਨੇਰੇ ਬੈਠਾ ਕਾਂ

ਨਿਆਣੇ ਹੱਥ ਫੜੀ 

ਰੋਟੀ ਵੱਲ ਝਾਕੇ 

ਲਾਲੀ ਕੋਹਾਲਵੀ