ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ

ਸਾਇਕਲ ਚਲਾਵੇ

ਡਾਇਨੇਮੋ ਦਾ ਚਾਨਣ

ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ