ਪੱਤਝੜ ਦੀ ਹਵਾ 

ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਪੱਤੇ 

ਟਾਹਣੀਆਂ ਸਖਣੀਆਂ !

ਸਖੀ ਕੌਰ