ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੂਰਜ

ਨਿਕਲ ਗਈ

ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਤ

ਹਾਇਗਾ: ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ