ਅੰਬਾ ਦਾ ਬਾਗ

ਕਾਂ ਖੁਆਏ ਚੋਗਾ

ਕੋਇਲ ਸੁਣਾਏ ਰਾਗ

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਮਣ