ਛੜੇ ਜੇਠ ਤੋ ਸੰਗਦੀ

ਝਾਂਝਰ ਨਾ ਛਣਕਾਵੇ

ਪੋਲੇ ਪੈਰੀਂ ਲੰਘਦੀ 

ਮਨਦੀਪ ਮਾਨ