ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੀ
ਲਾਵੇ ਤਸਲੇ ਨੂੰ ਤਲ਼ਾ
ਛਣਕਣ ਘੂੰਗਰੂ

ਹਾਇਗਾ: ਗੀਤ ਅਰੋੜਾ